Contributie

Alle leden van Kalinko betalen contributie voor het trainen en spelen bij de club.  

Contributiebedragen seizoen 2019-2020

Deze bedragen zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 september 2019.

Rond  juli volgt het contributievoorstel voor het sizoen 2020-2021

Soort lidmaatschap Jaarcontributie
2019-2020
Jaarcontributie
indien totaal bedrag
betaald is vóór
1 oktober 2019.
€ 9 korting
Jaarcontributie in twee termijnen,
alleen bij automatische incasso
€ 27 korting
totaal 1e termijn
(afschr. rond
1 okt 2019)
2e termijn
(afschr. rond
1 feb 2020)
Senior - Categorie 1
- Dames 4, 6, 7, 8, 9 en 10
- Heren 2, 3, 4 en 5
€ 371,00 € 362,00 € 344,00 € 172,00 € 172,00
Senior - Categorie 2
- Dames 2, 3 en 5
- Heren 1
€ 421,00 € 412,00 € 394,00 € 197,00 € 197,00
Senior - Categorie 3
- Dames 1
€ 471,00 € 462,00 € 444,00 € 222,50 € 222,00
Jeugd  - categorie 1
- Meisjes A3, B2, B4, B5, C2 en C5
- Jongens B2

- CMV N6 1, 2, 3 en 4
€ 337,00 € 328,00 € 310,00 € 155,00 € 155,00
Jeugd  - categorie 2
- Meisjes A1, A2, B1, B3, C1, C3 en C4
- Jongens A1, B1, C1 en C2
€ 387,00 € 378,00 € 360,00 € 180,00 € 180,00
Jeugd - CMV (zaterdag) € 223,00 € 214,00 € 196,00 € 98,00 €  98,00
Jeugd - Volleybalspeeltuin  2) € 108,00 € 104,00 € 100,00 € 50,00 €  50,00
Recreant € 235,00 € 226,00 € 208,00 € 104,00 € 104,00
1) Alle leden die op 1 oktober 2019 nog geen 18 jaar zijn en spelen in een seniorenteam betalen jeugd-contributie.
2) Voor de volleybalspeeltuin gelden afwijkende kortingen.


De contributie kan worden overgemaakt op IBAN NL96INGB0003023819 t.n.v. Kalinko te Den Haag, o.v.v. naam lid en jaartallen van het seizoen waarover wordt betaald.
Als je per automatische incasso gaat betalen kun je gebruik maken van dit machtigingsformulier (pdf). Is eenmaal een machtiging afgegeven dan geldt deze machtiging voor alle seizoenen dat je lid bent.

Ooievaarspas / Stichting Leergeld

Kalinko doet mee met de Ooievaarspas van de gemeente Den Haag. Meer info vind je hier.

Contributiereglement (aangepast op de ALV van 27-10-2009)

 1. Vaststelling contributies
  1. De contributies worden in de maand september voor het nieuwe seizoen vastgesteld door de ALV.
  2. De vaststelling betreft de totale contributie, inclusief Nevobo bondsgeld
  3. De hoogte van de contributie voor nieuwe leden, die gedurende het seizoen lid worden, wordt naar rato vastgesteld. Het contributieseizoen beslaat 9 maanden: van september t/m mei. Het nieuwe lid betaalt per maand lidmaatschap 1/9 deel van de vastgestelde jaarcontributie.
 2. Contributie facturen
  1. Kalinko stuurt geen contributiefactuur. De betalingsverplichting wordt kenbaar gemaakt op de website en in de E-surruf.
  2. Leden die een contributiefactuur willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij de ledenadministratie. Voor het versturen van een factuur wordt € 5,00 in rekening gebracht.
  3. Nieuwe leden ontvangen de eerste maal wel een contributiefactuur.
 3. Wijze van betalen
  1. De contributie kan door leden zelf overgemaakt worden naar Kalinko, of wordt na machtiging via automatische incasso betaald.
  2. Automatische incasso van de contributie vindt plaats in 2 termijnen: rond 1 oktober en rond 1 januari.
   Bij iedere termijn-inning wordt € 12,50 korting afgetrokken.
 4. Te late betaling
  1. Indien de totale jaarcontributie niet vóór 1 oktober lopende het seizoen is overgemaakt ontvangt het lid een eerste herinneringsbrief. De € 9,- korting vervalt.
  2. Indien een automatische incasso van de contributie niet is geaccepteerd wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
   Het lid ontvangt hierover een eerste herinneringsbrief met de mededeling op welke datum het termijnbedrag, verhoogd met € 5,- administratiekosten, nogmaals geïncasseerd wordt.
   Indien de automatische incasso de tweede keer niet geaccepteerd wordt, vervalt de € 27,- korting.
  3. Bij niet tijdige betaling na ontvangst van eerste herinneringsbrief wordt bij het versturen van de tweede en ieder volgende herinneringsbrief € 10,- extra in rekening gebracht.
  4. Het bestuur kan een lid ieder gewenst moment bij te late betaling een speel- en/of trainverbod opleggen.
 5. Contributieverplichting bij afmelden
  1. Senioren en jeugdleden hebben de verplichting bij afmelding ná 1 juli de totale jaarcontributie te betalen over het nieuwe, lopende seizoen.
  2. Recreanten en CMV-leden kunnen per half jaar opzeggen, vóór 1 juli of vóór 1 januari. Bij afmelding vóór 1 januari wordt een half jaar contributie in rekening gebracht.
  3. Leden die per 1 juli opzeggen, en zich vervolgens weer aanmelden in het daarop volgende seizoen, betalen € 25,- administratiekosten. Alle leden zullen over gewijzigde procedure schriftelijk geïnformeerd worden.
 6. Zwangerschap en blessures
  1. Bij zwangerschap kan contributie worden teruggevraagd vanaf het moment dat dit wordt gemeld bij de ledenadministratie of bij de penningmeester van de vereniging.
  2. Bij langdurige blessures, langer dan 3 maanden, kan een deel van de contributie worden teruggevraagd. De eerste drie maanden betaalt het lid de contributie gewoon door. Het lid kan dit melden bij de ledenadministratie of de penningmeester.

Statuten en Reglement

Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en ernaar te handelen.

 

 

dutch  german german  polish

zoeken op de site

Onze sponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!

wekelijks de
e-Surruf ontvangen?


Klik dan hier

wil je de
CMV-nieuwsbrief
ontvangen?


Klik dan hier

 

Inloggen

Bestemd voor kaderleden