BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE HOUTRUST

Volleybalverening Kalinko houdt zich aan de door de NOC*NSF opgestelde gedragsregels voor sportbegeleiders, welke door alle landelijke sportbonden zijn onderschreven. Het bestuursreglement “Alcohol in sportkantine Houtrust” maakt hier onderdeel van uit.

KALINKO BESTUURSREGLEMENT ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINE Houtrust’

Locatie Houtrust Sporthal, Laan van Poot 22 te Den Haag 

Preambule

In overweging nemende dat:

 • sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement „Alcohol in sportkantines‟;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
 • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van Volleybalvereniging Kalinko het bestuursreglement „Alcohol in sportkantine‟ vastgesteld.

 

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 1. Alcoholhoudende dranken:
  • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
  • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15%
 2. Sociale Hygiëne:
  • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
  • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 3. Leidinggevenden:
  Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.
 1. Barvrijwilliger:
  Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is
 2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden
 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur van Volleybalvereniging KALINKO (hierna KALINKO) heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld.
 2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

 1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
 2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantine van KALINKO of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine;
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan „100% Bob, 0% op‟. Hierbij zijn de belangrijkste noties: „Geen alcohol drinken als je nog moet rijden‟ en „Maak als het kan een Bob-afspraak‟.
 6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals „happy hours‟, en „meters bier‟ zijn in de kantine niet toegestaan;
 8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
 9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud
 2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een terzake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

Artikel 8 - Voorlichting

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van Kalinko.
 2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

 1. Kalinko oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder en 3. bepaalde. Kalinko oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
 2. De horeca-activiteiten worden door KALINKO slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van KALINKO en andere sportverenigingen die hun activiteiten uitoefenen in de Houtrust Sporthal in de ruimste zin van het woord betrokken zijn.
 3. Geen reclame mag worden gemaakt door KALINKO voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Escalatieladder alcoholmisbruik

Het bestuur heeft een escalatieladder alcoholmisbruik vastgesteld. Het doel van de ladder is:

 • duidelijkheid te bieden aan leden en daarmee het ondersteunen van de kantinecommissie en de bardienst;
 • vormende verantwoordelijkheid van de vereniging mede invulling geven;
 • voorkomen verlies van de vergunning om alcoholhoudende dranken te schenken;
 • goede imago Kalinko behouden.

De ladder richt zich op jeugdleden tot 18 jaar en kent drie stappen.

 1. De eerste keer dat als een jeugdlid die nog geen 18 jaar oud is alcoholische drank besteld in onze kantine hij/zij wordt gewezen op de regel dat dit niet is toegestaan. De bardienst noteert de naam, de datum en het tijdstip op een daartoe door de kantinecommissie aangelegde lijst. Deze aantekening blijft staan tot het moment dat dit lid 18 jaar is geworden.
 2. Mocht dit lid een tweede keer alcoholhoudende drank bestellen, dan wordt dit lid gewaarschuwd. Naast herhaling van het verbod wordt hem/haar meegedeeld dat een derde keer leidt tot verwijdering uit de kantine van de Houtrust Sporthal. Ook hiervan wordt melding gedaan op de lijst.
 3. Wanneer dit lid voor de derde keer de regel overtreedt, wordt hij/zij uit de kantine van de Houtrust Sporthal verwijderd. Hem/haar wordt niet eerder weer toegang verleend dan nadat een gesprek tussen vertegenwoordigers van Kalinko, het betreffende lid en de ouders is gevoerd.
  De afspraken uit dit gesprek worden schriftelijk vastgelegd. De afspraak luidt in elk geval dat een volgende keer het jeugdlid bij het bestuur voor schorsing, dan wel verwijdering zal worden voorgedragen.