Huishoudelijk reglement

ALGEMEEN

Artikel 1.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo)

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 2.

De vereniging kent de volgende categorieën gewone leden:

  1. jeugdleden zijn zij, die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;
  2. seniorleden zijn zij, die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Donateurs ontvangen het clubblad indien zij de vereniging steunen met een jaarlijkse financiële bijdrage waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 3.

Het bestuur maakt binnen zes weken na aanmelding de naam van degene die lid wenst te worden aan de leden bekend. De laatste twee maanden van het verenigingsjaar worden daarbij niet meegerekend.
Het bestuur mag iemand als lid weigeren indien zijn lidmaatschap schadelijk voor de vereniging kan zijn.
Leden die bezwaren hebben tegen een kandidaat kunnen deze bezwaren schriftelijk bij het bestuur indienen binnen twee weken nadat de naam van de kandidaat is bekend gemaakt.

Artikel 4.

Het lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Indien het lidmaatschap niet voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur is opgezegd, wordt het automatisch voor het komende verenigingsjaar verlengd.
Zolang een lid waarvan het lidmaatschap is beëindigd niet aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, geeft het bestuur geen schuldvrij-verklaring af.

GELDMIDDELEN

Artikel 5.

De helft van de contributie plus het gehele bondsgeld dient vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar voldaan te zijn. De andere helft vóór 1 januari. Het dagelijks bestuur kan afwijkende maatregelen treffen voor wat betreft de contributiebetalingen.

Artikel 6.

De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks een boetereglement vast. Hierin wordt vermeld voor welke feiten het bestuur boetes op kan leggen, de hoogte van de boetes alsmede de wijze van invordering.

BESTUUR

Artikel 7.

De agenda van de jaarvergadering vermeldt welke bestuursleden aftreden en zo mogelijk welke kandidaten door het bestuur voorgedragen worden. 
Ieder lid heeft het recht zichzelf of een ander lid als kandidaat voor te dragen.

Artikel 8.

De bestuursverkiezing geschiedt schriftelijk. De ledenvergadering benoemt hiervoor uit haar midden een stembureau bestaande uit twee leden.
De kandidaten die bij de eerste stemming een volstrekte meerderheid hebben zijn gekozen. Indien na de eerste stemming niet alle bestuursfuncties vervuld zijn, wordt voor elke van de nog niet vervulde plaatsen een aparte stemming gehouden. Daarbij wordt telkens per bestuursfunctie gestemd tussen de twee kandidaten die in de eerste ronde het grootste aantal stemmen op zich verenigden zonder een volstrekte meerderheid te hebben.
Staken de stemmen dan beslist het lot.

Artikel 9.

De verkiezing van de voorzitter geschiedt bij afzonderlijke stemming. Indien bij de eerste stemming geen der kandidaten een volstrekte meerderheid heeft behaald, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemming behaalden. 
Staken de stemmen dan beslist het lot.

Artikel 10.

Het bestuur heeft als taak:

  1. het handhaven van de statuten en het huishoudelijk reglement;
  2. het behartigen van de verenigingsbelangen;
  3. het uitvoeren van de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten;
  4. het beheren van gelden en materialen van de vereniging.

Artikel 11.

Ieder bestuurslid kan slechts één functie vervullen als bedoeld in artikel 8 van de statuten. Bij ontstentenis van een lid van het dagelijks bestuur neemt een ander bestuurslid zijn functie waar.

Artikel 12.

De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Hij ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten. Hij heeft het recht alle vergaderingen van commissies bij te wonen en heeft daar een adviserende stem.

Artikel 13.

De secretaris is verantwoordelijk voor alle correspondentie van de vereniging, hij houdt afschriften van alle uitgaande stukken, houdt de ledenlijst bij en notuleert de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.
Hij zorgt voor het uitschrijven van deze vergaderingen en stelt het jaarverslag samen.

Artikel 14.

De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging, hij is belast met het innen van de contributies en overige heffingen, hij verzorgt de uitgaven voortvloeiende uit de vaste lasten.
Andere uitgaven moeten eerst worden goedgekeurd door het bestuur.

KASCOMMISSIE

Artikel 15.

De kascommissie wordt benoemd bij besluit van de jaarvergadering en bestaat uit tenminste drie leden. Zij heeft tot taak het controleren van de boekhouding en de geldmiddelen van de vereniging. Zij brengt aan de jaarvergadering een schriftelijk rapport uit over haar bevindingen.

Artikel 16.

De bestuursleden en de leden van de kascommissie hebben te allen tijde, zowel alleen als gezamenlijk, recht op controle van de bescheiden en de geldmiddelen. Zij dienen binnen veertien dagen na deze inzage een schriftelijk verslag uit te brengen aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

COMMISSIES

Artikel 17

Het bestuur heeft het recht commissies in te stellen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de verrichtingen van die commissies. Het bestuur maakt de namen van de leden van de commissies en de door hen te verrichten werkzaamheden aan de leden bekend.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18.

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur is over de beslissing verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 19.

Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en ernaar te handelen.

Artikel 20.

Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene ledenvergadering. De tekst van de voorgestelde wijziging dient met de agenda tenminste veertien dagen voor de betreffende algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden te worden.